Actievoorwaarden - Campagne automatische incasso

Artikel 1 Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Campagne Automatische incasso (verder te noemen: "de Actie"), ter promotie van de betaalmethode automatische incasso, een initiatief van MyParcel, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp aan de Siriusdreef 66, Nederland.

2. Deze Actie heeft als doel prijzen te verloten onder de deelnemers, die automatische incasso als betaalmethode bij MyParcel hebben ingesteld en zich via de uitnodiging via e-mail hebben aangemeld als deelnemer.

3. Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van 2 september 2019 tot en met 30 september 2019 en wordt gehouden in Nederland. Onder de deelnemers worden vijf prijzen verloot ter waarde van eenmaal € 100,- verzendtegoed, tweemaal € 50,- verzendtegoed en tweemaal € 25,- verzendtegoed.

4. Prijzen kunnen niet uitbetaald, of ingewisseld worden in contanten.

5. Afbeeldingen van de prijzen, weergegeven op de actiepagina (https://blog.myparcel.nl/actie-automatische-incasso) kunnen afwijken van de werkelijkheid.


Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder(s) c.q. verzorger(s).

2. Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaat men hiermee akkoord. MyParcel behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van MyParcel en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

4. De Deelnemer mag eenmalig deelnemen aan deze Actie door automatische incasso in te

stellen (https://backoffice2.myparcel.nl/settings/account) of de Deelnemer heeft automatische incasso reeds als betaalmethode ingesteld, en heeft op ‘Ja, ik doe mee’ in de uitnodigingse-mail geklikt.

5. De deelnemer is op het moment van eindigen van de Actie klant bij MyParcel.

6. De deelnemer heeft op het moment van eindigen van de Actie betaalmethode ‘Automatische incasso’ ingesteld.


Artikel 3 Speelwijze

1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.3).

2. Deelname wordt bevestigd indien een Deelnemer automatische incasso als betaalmethode instelt (https://backoffice2.myparcel.nl/settings/account) of automatische incasso al als betaalmethode heeft, en in de uitnodiging die de klant per e-mail ontvangt akkoord gaat met de actievoorwaarden (https://blog.myparcel.nl/actievoorwaarden-automatische-incasso) en op de link ‘Ja, ik doe mee’ klikt (https://blog.myparcel.nl/actie-automatische-incasso).

3. Deze website is te bereiken via https://blog.myparcel.nl/actie-automatische-incasso.

4. De identificatie van de Deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

5. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt op 8 oktober 2019 door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.

6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.


Artikel 4 Uitkering prijzen

1. 10 oktober 2019 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Bekendmaking van de winnaars van de prijzen geschiedt per e-mail naar alle deelnemers, een algemeen bericht op het Instagram account van MyParcel en een algemeen bericht op het Facebook account van MyParcel.

2. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

3. MyParcel draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan MyParcel.


Artikel 5 Medewerking en gegevens/privacy

1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan MyParcel om hun namen en eventuele foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.

2. De gegevens die MyParcel verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

3. MyParcel zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie en bekendmaking van de prijs op Facebook en Instagram, waaronder mede begrepen het (per e-mail) contact opnemen met de prijswinnaars en overige deelnemers.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. MyParcel en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

2. Meer specifiek zijn MyParcel en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden in ieder geval niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

a. enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;

b. dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere wijze verband houdt met de door haar uitgekeerde prijs;

c. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook met het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg;

d. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Actie; en

e. onjuist ingevoerde persoonsgegevens.

3. MyParcel verleent geen garanties op de door haar uit te keren / uitgekeerde prijzen.


Artikel 7 Slotbepalingen

1. MyParcel is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal MyParcel een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

3. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich wenden tot: 023 - 30 30 315 of mailen naar info@myparcel.nl.

5. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hoofddorp.

Aldus opgemaakt te Hoofddorp, 21 augustus 2019.